Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Likwidacja firmy

Poniżej najistotniejsze informacje dotyczące rozważania lub konieczności dokonania likwidacji lub przeniesienia działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej proces jest dość prosty. Wystarczy zaprzestać prowadzenia działalności handlowej i poinformować klientów i dostawców, że nie prowadzi się już działalności gospodarczej. Dokumentację finansową i inną należy przechowywać przez 6 lat po zlikwidowaniu działalności.

W przypadku korzystania z nazwy handlowej należy w ciągu 3 miesięcy poinformować Companies Registration Office, że zaprzestano prowadzenia działalności. Można to zrobić wykorzystując Formularz RBN3 (pdf).

Można anulować rejestrację podatkową i rejestrację do celów związanych z VAT w Urzędzie Skarbowym wypełniając Tax Registration Cancellation Notification (Formularz TRCN1)(pdf).

Spółka

Dobrowolne zakończenie działalności

Jeśli dana firma jest zarejestrowana jako spółka można chcieć ją zamknąć z powodu przejścia na emeryturę lub z powodów osobistych. Likwidacja to proces zakańczania działalności spółki, w wyniku której spółka przestaje istnieć, a jej aktywa są wykorzystywane do spłaty długów. Likwidatorem jest osoba wyznaczona do likwidacji spółki, której głównym zadaniem jest zbycie aktywów spółki, spłacenie lub uregulowanie jej długów i rozdzielenie nadwyżki pomiędzy jej członków. Kiedy spółka znajduje się w likwidacji, likwidator zazwyczaj przejmuje uprawnienia dyrektorów. Istnieją dwa następujące rodzaje dobrowolnej likwidacji:

Dobrowolna likwidacja na rzecz członków: Członkowie spółki, którzy mogą spłacić długi spółki, decydują się na jej likwidację. Częścią tego procesu jest obowiązek złożenia deklaracji wypłacalności przez większość dyrektorów spółki. Deklaracja ta oznacza, że osoby te zapoznały się z sytuacją spółki i uważają, że będzie ona w stanie spłacić swoje długi w określonym terminie.

Dobrowolna likwidacja na rzecz wierzycieli: Jest to sytuacja, w której spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności. Czasami dobrowolna likwidacja na rzecz członków zostaje przekształcona w dobrowolną likwidację na rzecz wierzycieli. Następuje też w innych przypadkach, kiedy członkowie spółki zdecydują, że zadłużenie spółki jest takie, że powinna ona zostać zlikwidowana w drodze dobrowolnej likwidacja na rzecz wierzycieli.

Niewypłacalność

Likwidacja przymusowa oznacza, że zakończenie działalności przez spółkę zasądza sąd. Dzieje się tak głównie na wniosek któregokolwiek z członków lub wierzycieli spółki. W pewnych okolicznościach może się to zdarzyć na polecenie Ministra Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji. Sąd wyznacza likwidatora i nadzoruje proces likwidacji.

Zarządca komisaryczny może zostać wyznaczony przez sąd lub w przypadku egzekucji umowy kredytu. Zarządca komisaryczny jest wyznaczany w celu sprawowania nadzoru nad majątkiem spółki przeznaczonym na spłatę kredytu, np. na spłatę hipoteki. W przypadku gdy zabezpieczeniem kredytu są określone aktywa spółki, syndyk sprzedaje te aktywa w imieniu kredytodawcy.

Jeśli spółka przechodzi restrukturyzację, oznacza to, że jej kondycja finansowa jest zła, ale firma jest nadal potencjalnie rentowna. Wyznaczona przez sąd osoba przeprowadzająca restrukturyzację ocenia sytuację firmy i przygotowuje plan restrukturyzacji spółki.

Pracownicy a likwidacja działalności gospodarczej

Kiedy działalność jest likwidowana prawo chroni prawa pracowników.

Jeśli firma nie potrzebuje już usług niektórych pracowników (z powodu trudności finansowych lub reorganizacji firmy) konieczne może okazać się zwolnienie ich. W przypadku zwolnienia wszyscy uprawnieni pracownicy mają prawo do ustawowej odprawy.

Należy zapewnić stosowanie rzetelnych procedur. Obejmują one sprawiedliwe kryteria wyboru, stosowanie co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia oraz wypłata odprawy należnej pracownikowi w dniu zwolnienia. Pracownicy mogą być uprawnieni do złożenia pozwu z tytułu niesprawiedliwego zwolnienia, jeżeli uznają, że zostali niesprawiedliwie wybrani do zwolnienia lub jeśli uznają, że nie istniała rzeczywista sytuacja uzasadniająca zwolnienia.

Dalsze informacje

Office of the Director of Corporate Enforcement

Workplace Relations – Zrywanie stosunku pracy