Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Otwieranie miejsca prowadzenia działalności

Podejmując decyzję o utworzeniu fizycznej siedziby firmy w Irlandii, należy skontaktować się ze swoim urzędem lokalnym. Będzie to najlepsze miejsce, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące otwierania miejsca prowadzenia działalności w Irlandii.

Usługodawcy w Irlandii są zobowiązani do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów budowlanych i planistycznych dotyczących swoich lokali.

W przypadku zamiaru pracy z domu, może być również wymagane zezwolenie planistyczne (Planning Permission). Jedną z możliwości byłoby wykorzystanie jednego lub więcej pokoi w domu do celów służbowych – w takim przypadku należy złożyć wniosek o częściową zmianę przeznaczenia z domowego na komercyjne. W przypadku zbudowania budki prawdopodobnie wymagane byłoby zezwolenie planistyczne. W sprawach dotyczących kwestii planistycznych należy zwrócić się do swojego urzędu lokalnego.

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Podatek ten to opłata potrącana przez władze lokalne od podmiotów zajmujących nieruchomości komercyjne i przemysłowe. Władze lokalne pobierają stawki w oparciu o wycenie nieruchomości.

Przed zakupem lub wynajęciem nieruchomości należy sprawdzić, czy wszystkie poprzednie opłaty za nieruchomość zostały uiszczone. W przeciwnym wypadku można zostać zobowiązanym do uregulowania zaległości.

Ścieki komercyjne

Ścieki komercyjne to wszelkie odpady płynne (inne niż ścieki domowe i deszczowe), które są odprowadzane z terenu przedsiębiorstwa do publicznej sieci kanalizacji. Ścieki komercyjne mogą zawierać materiały takie jak tłuszcze, oleje i smary, chemikalia, detergenty, wodę ze spłukiwania zawierającą metale ciężkie lub odpady żywnościowe. Na mocy ustępu 16 ustawy o samorządzie terytorialnym (zanieczyszczenie wód) z 1977 r. (z późniejszymi zmianami) osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo nie może odprowadzać ścieków komercyjnych do kanalizacji, jeśli nie uzyska zezwolenia wydanego na podstawie tych przepisów.

Aby móc odprowadzać ścieki komercyjne do kanalizacji należy złożyć wniosek o zezwolenie na odprowadzanie ścieków komercyjnych do kanalizacji.

Ścieki komercyjne: Link do wniosku

Dalsze informacje

Wymogi dotyczące zezwolenia na budowę i budowy.

Companies Registration Office.

Dane kontaktowe

W Irlandii działają 33 lokalne urzędy miast i hrabstw.

Aby uzyskać dane kontaktowe lokalnego urzędu należy kliknąć tutaj.