Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Prawa pracownicze

Strona Workplace Relations zawiera informacje na temat praw i obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zatrudnienia i równości w Irlandii. W przypadku wszelkich pytań dotyczących praw pracowniczych należy się kontaktować bezpośrednio.

Pracodawcy – Zakładanie nowej działalności gospodarczej

Przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej w Irlandii z opłacanymi pracownikami, pracodawcy muszą zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa pracy.

Informacje dla pracodawców rozpoczynających nową działalność są dostępne na stronie internetowej Workplace Relations dostępnej tutaj.

Pracownicy delegowani

„Pracownik delegowany” to pracownik, który jest wysyłany przez swojego pracodawcę do tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE. Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady definiuje pracownika delegowanego jako „osobę, która przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż państwo, w którym osoba normalnie pracuje” Definicja ta nie obejmuje osób, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o poszukiwaniu pracy w innym państwie członkowskim, personelu żeglugi morskiej w marynarce handlowej ani osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług została transponowana do prawa irlandzkiego w formie różnych przepisów ustawy z 2001 r. o ochronie pracowników (praca w niepełnym wymiarze godzin).

Ustawa stanowi, że pełny zakres irlandzkiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony pracowników ma zastosowanie do pracowników zagranicznych delegowanych do pracy w tym kraju lub pracujących w tym kraju na innej zasadzie.

Komisja Europejska przyjęła dodatkowe przepisy w celu zapewnienia lepszego monitorowania sytuacji w zakresie delegowania oraz poprawy zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników delegowanych. W maju 2014 r. przyjęto nową Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE („dyrektywa ramowa”) dotyczącą delegowania pracowników. Nowa dyrektywa została przetransponowana do prawa irlandzkiego w 2016 r. w formie instrumentu prawnego nr 412 z 2016 r. – Przepisy Unii Europejskiej (dotyczące delegowania pracowników) z 2016 r..

Kluczowe środki wprowadzone w tych przepisach obejmują:

  • wymóg, aby zagraniczni usługodawcy przy delegowaniu pracowników do Irlandii powiadomili Workplace Relations Commission (WRC). Usługodawca musi dostarczyć pewnych informacji (przy użyciu zalecanego Formularza Deklaracji, który można pobrać tutaj), co umożliwi WRC monitorowanie delegowania i zapewnianie zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników;
  • odpowiedzialność za podwykonawstwo w sektorze budowlanym w zakresie ochrony przed wypłacaniem pracownikom delegowanym wynagrodzenia niższego niż minimalne. W przypadku, gdy delegowany pracownik w branży budowlanej nie otrzymuje od bezpośredniego pracodawcy wynagrodzenia zgodne z obowiązującymi stawkami ustawowymi, wykonawca znajdujący się na wyższym szczeblu łańcucha dostaw może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za braki w wypłaconym wynagrodzeniu netto;
  • ustanowienie prawa pracownika delegowanego do skierowania skargi do Dyrektora Generalnego WRC wskazującej jako pozwanych zarówno bezpośredniego pracodawcę, jak i wykonawcę wyższego szczebla;
    wprowadzenie możliwości obrony należytej staranności wykonawcy we wszelkich roszczeniach skierowanych do WRC. Przepisy określają szczegółowo badanie lub kryteria, które wykonawca będzie musiał spełnić w celu skorzystania z ochrony należytej staranności;
  • nowe środki umożliwiające egzekwowanie transgranicznych administracyjnych kar finansowych i grzywien nałożonych w innym państwie członkowskim przez usługodawcę w państwie członkowskim, w którym usługodawca ma siedzibę.

 

Formularz deklaracji można złożyć do Workplace Relations Commission drogą elektroniczną (WRCpostedworkers@workplacerelations.ie) lub post.

Zapytania telefoniczne można kierować dzwoniąc na bezpłatną infolinię Workplace Relation Commission 0818 80 80 90 lub +353 59 917 8990 (Godziny pracy 09:30 do 17:00 - od poniedziałku do piątku)

Szczegółowe dane kontaktowe Workplace Relations dostępne są tutaj.